ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN GREEN IT OUT B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te Buitendijks 63, 3356 LX Papendrecht. Gedeponeerd bij KvK

 1. Toepasselijkheid
  1.1. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand gesloten overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door Green it Out B.V., hierna te noemen: de leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  1.2. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de leverancier te sluiten overeenkomsten.
  1.3. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van de leverancier zowel mondeling als schriftelijk en/of elektronisch, waaronder begrepen in de ‘social media’, zijn geheel vrijblijvend. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk-, tel- en/of zetfouten, zowel in catalogi, offertes, orderbevestigingen als op website(s) en in andere uitingen van de leverancier. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
  2.2. De leverancier heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de offerte en/of orderbevestiging. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door de opdrachtgever heeft de leverancier het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van zijn digitale bevestiging van die bestelling.
  2.3. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en/of (beperkte) omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  2.4. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde monsters etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.
  2.5. Indien een opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/ of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
  2.6. Op alle door de leverancier of in haar opdracht gemaakte offertes en overige op de (uitvoering van de) overeenkomst betrekking hebbende stukken of tekeningen, e.e.a. in de ruimste zin, rust auteursrecht. Deze bescheiden blijven daarom zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend het eigendom van de leverancier. Schending van dit auteursrecht leidt tot schadeplichtigheid van de opdrachtgever met een minimum van € 5.000,00 exclusief BTW per project.
  2.7. Afspraken en toezeggingen van employées van leverancier zijn alleen dan geldig, wanneer zij schriftelijk zijn bevestigd door leverancier.
 1. Prijzen
  3.1. De leverancier zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende tarieven, zoals die door de leverancier zijn vastgesteld.
  3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief omzetbelasting.

3.3. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft de leverancier het recht om deze prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, blijft artikel 11 lid 1 van deze voorwaarden buiten toepassing.
3.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.5 is de leverancier voor overeenkomsten met een factuurwaarde onder de € 150,00 excl. btw gerechtigd behandelings-, administratie-, en/of portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.5. Indien de zaken worden bezorgd is de leverancier gerechtigd hiervoor bezorgkosten in rekening te brengen.

 1. Levering
  4.1. Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. De leverancier is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege niet-toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden.
  4.2. Verzending en transport van de leverancier naar de opdrachtgever geschiedt voor risico van de leverancier.
  4.3. De leverancier is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door de leverancier afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn deze nog niet opgeleverd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling, door derden uit te voeren werkzaamheden e.d.
  4.4.Indien bij aflevering van de bestelde goederen door de leverancier blijkt dat, zulks ter uitsluitende beoordeling van de leverancier, aflevering risicovol geacht mag worden omdat derden in, op of bij het afleveradres nog werkzaamheden uitvoeren c.q. moeten uitvoeren, is de leverancier gerechtigd, doch nimmer verplicht, niet tot aflevering van de bestelde goederen over te gaan. De gevolgen van een dergelijke gang van zaken, waaronder de extra te maken kosten voor een tweede aflevering, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier ter zake is uitgesloten.
  4.5. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die hun oorsprong vinden in de door of namens de opdrachtgever mondeling, schriftelijk of anderszins aangeleverde informatie, zoals informatie over praktijkindeling, maatvoering, opstelling, reeds aanwezige apparatuur en dergelijke.
 1. Betaling
  5.1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig kalenderdagen na de factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en/of verrekening van enig door hem aan leverancier verschuldigd bedrag, waaronder uitdrukkelijk begrepen (reparatie)facturen van derden.
  5.2. De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering dan wel oplevering, gehele of gedeeltelijke betaling of zekerheidsstelling te verlangen.
  5.3. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten waaronder begrepen de kosten van sommaties en aanmaningen en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur.
  5.3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de leverancier een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is dan de in dit artikel bedongen rente, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is de leverancier gerechtigd haar vordering(en) zonder nadere aankondiging aan ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten van ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,00 per incassodossier alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.
 1. Opschorting / Ontbinding / Retentierecht
  6.1. De leverancier is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalings- en/of afnameverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten zolang de gevraagde zekerheden niet zijn gesteld.
  6.2. De leverancier is gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.
  6.3. De leverancier is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter ontbonden te verklaren, indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige of niet-behoorlijke voldoening aan zijn verplichtingen daaronder begrepen afnameverplichtingen, alsmede in geval van (dreigende) insolventie daaronder begrepen al dan niet wettelijke schuldsanering alsmede surseance van betaling, faillissement, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens onderneming/praktijk.
  6.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade als bedoeld in artikel 11.1 van deze voorwaarden, zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  6.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde goederen onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van de leverancier met betrekking tot hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.
  6.6. De leverancier is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever, maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van de leverancier bevinden daarbinnen te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens de leverancier heeft voldaan.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  7.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de leverancier, totdat alle vorderingen die de leverancier op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W., volledig zijn betaald.
  7.2. Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt, verleent hij aan de leverancier een onherroepelijke volmacht om alle door haar geleverde goederen voor rekening van de opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.
 1. Reclame, Garantie en Retouren
  8.1. De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Deze beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.
  8.2. Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen binnen 5 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.
  8.3. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.
  8.4. Voorts bestaat geen recht op garantie als de geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).
  8.5. De door de leverancier geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die de leverancier zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken. De opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat de leverancier, ter verkrijging van de in dit artikel genoemde garantie, de NAW-gegevens van de opdrachtgever en de productgegevens van de geleverde goederen doorgeeft aan de fabrikant c.q. haar eigen leverancier.
  8.6. 
  Ingevolge artikel 6.2 van deze voorwaarden is de leverancier gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf al zijn verplichtingen jegens de leverancier is nagekomen.
  8.7. Producten kunnen alleen met toestemming van de leverancier geretourneerd worden. Creditering van geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking die goed is afgesloten en de geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn. Voor retourproducten met een expiratiedatum geldt aanvullend dat deze producten ten minste nog één kalenderjaar houdbaar moeten zijn. Voor speciaal voor de opdrachtgever bestelde producten geldt dat deze nimmer geretourneerd mogen worden.
 1. Toerekenbare tekortkoming en aansprakelijkheid
  9.1. In geval van toerekenbare tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever de leverancier in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval de leverancier de overeengekomen prestatie alsnog verricht is de leverancier nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
  9.2. Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd de leverancier nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel de leverancier definitief in gebreke blijft, dan wel uit enige andere hoofde jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van de leverancier voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat eventueel door de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. In geval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de leverancier niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van het door de leverancier voor de desbetreffende leverantie aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag, exclusief omzetbelasting.
  9.3. Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of patiënten van opdrachtgever, vertragingsschade en dergelijke, is te allen tijde volledig uitgesloten.
  9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de opdrachtgever een volgens hem aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming alsmede de daaruit voortvloeiende schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.
  9.5. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade en/of claims van derden, uit welke hoofde dan ook, die voortvloeien uit het niet traceerbaar zijn van door de leverancier aan de opdrachtgever geleverde goederen waarbij de opdrachtgever niet adequaat heeft voorzien in de traceerbaarheid van die goederen in haar eigen bedrijf of bij haar eigen afnemers. Dit geldt eveneens indien de geleverde goederen door de opdrachtgever of haar afnemers onoordeelkundig zijn gebruikt, dan wel niet zijn gebruikt voor het doel waarvoor deze bestemd zijn. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden als bedoeld in dit artikel.
  9.6. Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan de leverancier geen beroep doen wanneer er van de zijde van de leverancier sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het in dit artikel bepaalde en de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van leverancier gelden tevens in het kader van eventuele nadeelcompensatie wegens dwaling.
  9.7. Alle in deze voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan de leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

10 Niet-toerekenbare tekortkomingen c.q. overmacht
10.1. In geval van verhindering tot uitvoering van deze overeenkomst door overmacht is de leverancier gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze overeenkomst voor ten hoogste zes maanden geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de leverancier redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van de leverancier, zoals niet-levering of te late levering van goederen en diensten van door de leverancier ingeschakelde derden.
10.3. Indien de verhindering zes maanden of langer duurt wordt deze overeenkomst van rechtswege ontbonden. In geval deze overeenkomst door een niet-toerekenbare tekortkoming zijdens de leverancier, dan wel van rechtswege wordt ontbonden is de leverancier niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.

11 Schadevergoeding bij annulering of uitstel leverantie op verzoek van de opdrachtgever en bij ontbinding door de leverancier.
11.1. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ondanks uitdrukkelijke sommatie tot nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever niet wordt nagekomen en als gevolg daarvan de overeenkomst door de leverancier wordt ontbonden, is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie inclusief BTW beloopt.
11.2. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde inclusief BTW van de desbetreffende leverantie alsmede een rentevergoeding van 1% per maand over het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.

12 Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op de overeenkomsten tussen ons en onze afnemers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2. De rechtbank Midden Nederland, locatie Den Haag is, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen van de leverancier en overeenkomsten tussen de leverancier en een opdrachtgever, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.
12.3. Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de voorzieningenrechter een voorziening bij voorraad te vragen, om de voorzieningenrechter te verzoeken om verlof te verlenen tot het leggen van conservatoire beslagen en om de bevoegde rechter te vragen om over procedures, voortvloeiende uit deze beslagen, te oordelen.

Als laatste herzien op: 19 oktober 2022